لیست کارهای انجام شده و در دست اقدام

 ( بهره برداری پستهای انتقال  وتعمیر و نگهداری خطوط، پست و رلیاژ ، تله متری و مخابرات)