بخش فنی و اجرایی

1- تعمیرو نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع خطوط

2-تعمیرو نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع پستها

3- تعمیرو نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع رلیاژ

4- تعمیرو نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع تله متریwaoc

5- تعمیرو نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع مخابرات

بخش توسعه و پروژه ها

1-پروژه های ساخت پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت کلید در دست

و EPC با تایید وزارت نیرو

2-احداث ابنیه و ساختمان عمومی از جمله پستهای فشار قوی برق

3-احداث فوندانسیون نصب برج و سیم کشی خطوط انتقال و فوق توزیع

4-نصب و راه اندازی پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع

5-بهره برداری از تاسیسات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع

6- نصب و راه اندازی شبکه های مخابرات ، موبایل ، پی ال سی و تله متری